Palokuntasi mukaan kehitykseen ja sinustako ohjelmamestari?

08.03.2018

Palokuntien toimintaohjelman toimenpidesuositusten toteuttamiseksi SPEK ja neljä alueellista pelastusliittoa ovat käynnistämässä 24365 Palokuntamme parhaaksi -hanketta. Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto on mukana hankeessa.

Mitä hankkeessa tehdään?

24365 Palo­kun­tam­me par­haak­si -hank­kees­sa palo­kun­nat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen tuen ja avun oman toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen. Palo­kun­tien tu­ke­na hää­ri­vät pe­las­tus­liit­to­jen ja SPE­Kin li­säk­si va­paa­eh­toi­set oh­jel­ma­mesta­rit. Oh­jel­ma­mes­ta­ri aut­taa palo­kun­taa huo­maa­maan juu­ri ne asi­at, joi­ta omas­sa toi­min­nas­sa voi­si vie­lä hioa. Tai muut­taa. Tai ko­keil­la jo­tain uut­ta. Tai teh­dä yh­des­sä. Tai… mitä kaik­kea kek­si­vät­kään!

Han­ke ei ole mi­tään “yli­mää­räis­tä” nor­maa­lin toi­min­nan li­säk­si. Päin­vas­toin: hank­keen ke­hit­tä­mis­toi­met uju­te­taan osak­si sitä pe­rus­työ­tä, mitä palo­kun­nas­sa joka ta­pauk­ses­sa teh­dään. Oman tukihenkilön eli ohjelmamestarin avulla mietitään, miten perustyötä voisi vielä parantaa, terävöittää tai kenties toteuttaa jollain uudella tavalla. Ohjelmamestari rohkaisee, kannustaa ja kysyy oikeita kysymyksiä, jotta saadaan aikaan entistäkin parempaa palokuntatoimintaa.

Ilmoita palokuntasi mukaan TÄSTÄ tai soita 044 541 0220 (Anssi Lamminen, LSPeL)

Palokuntien toimintaohjelma

SInustako Ohjelmamestari?

Ohjelmamestarit ovat innostavia, kannustavia ja ohjaustaitoisia, kehittämistyöstä itsekin innostuneita moniosaajia. He tuntevat palokuntatoiminnan ja mahdollisesti muutakin yhdistystoimintaa perin juurin. Heitä kiinnostaa palokuntatoiminnan kehittäminen.

Oh­jel­ma­mes­ta­rit kou­lu­te­taan teh­tä­viin­sä ja pe­reh­dy­te­tään palo­kun­tien toi­min­ta­oh­jel­maan. Heil­le an­ne­taan työ­ka­lu­ja oh­jaa­mi­seen. He saa­vat tu­kea ja ver­tais­tu­kea koko hank­keen ajan. Oh­jel­ma­mes­ta­rit nä­ky­vät eri­lai­sis­sa palo­kun­ta­ken­tän ti­lai­suuk­sis­sa ja vie­vät samalla hank­keen sa­no­maa eteen­päin. Ky­sees­sä on vuo­sien 2018-2019 tär­kein palo­kun­ta­pes­ti!

Kiinnostuitko? Hyvä!

Katso ohjelmamestarien rekrytointi-ilmoitus tästä ja klikkaa ilmoituksen linkkiä täyttääksesi hakemuslomakkeen. Toimi 31.3.2018 mennessä!

Palosuojelurahasto tukee hanketta